RitimPort RTM5001 Dwufazowy Defibrylator


Dwufazowy DefibrylatorDwufazowy defibrylator dostarcza prądu elektrycznego w dwóch kierunkach – najpierw pozytywnym, a następnie negatywnym – po tym energia elektryczna zostaje rozładowana. Innymi słowy, urządzenie przewodzi prąd w obu kierunkach. W czasie pierwszej fazy, prąd płynie z jednej elektrody do drugiej, tak jak w defibrylatorze jednofazowym. Podczas drugiej fazy, dla odmiany, prąd zaczyna płynąć w przeciwnym kierunku. Różne badania pokazały, że dwufazowe fale zapewniają udaną defibrylację przy niższej energii niż jednofazowe fale, i są mniej szkodliwe. Ponadto, niepożądany efekty uboczne, takie jak oparzenia skóry zostają zredukowane, gdyż taki sam wynik można osiągnąć przy użyciu mniejszej energii.

Pomimo tego, że dwufazowy defibrylator RitimPort RTM5001 posiada także monitor oraz dwufazową falę przebiegu, jest to model stworzony do użytku w szpitalach i karetkach. Dwufazowy defibrylator RitimPort RTM5001, który posiada uchwyt do przenoszenia, monitoruje także 12 kanałową krzywą EKG pacjenta oraz drukuje przebiegi EKG na swojej drukarce o wysokiej rozdzielczości, jeśli potrzeba. Poza tymi funkcjami, dodając funkcje opcjonalne, takie jak SpO2 (pulsoksymetr) / EtCO2 (pomiar stężenia CO2) / NIBP (nieinwazyjne ciśnienie krwi) / Stymulator serc / AED, można używać tego defibrylatora jako przyłóżkowego monitora pacjenta.

Jaka jest różnica między dwufazowym i jednofazowym defibrylatorem?

Dwufazowy defibrylator generują prąd elektryczny płynący w pozytywnym kierunku przez dany czas po wyładowaniu elektrycznym, a potem w negatywnym kierunku przez pozostałe milisekundy. Ponadto, mogą także elektronicznie pokonywać zmiany oporu śródpiersiowego przez zmianę wielkości i ciągłości przebiegu. Dostępne są defibrylatory generujące nieciągłe wykładnicze i prostoliniowe przebiegi, ale optymalny czas trwania pierwszej i drugiej fazy, czy też jakiego należy użyć przebiegu w którym typie defibrylacji komorowej nie jest jeszcze jasne. Jednakże wykazano przewagę przebiegów dwufazowych nad jednofazowymi przy trwałym migotaniu komór i taka rekomendacja została zawarta w najnowszych wytycznych reanimacji.

Czym jest urządzenie do defibrylacji?

Defibrylatory są podzielone zgodnie z rodzajem krzywej przebiegu i ich użycia.

Pod względem przebiegu fali; * dwufazowe* jednofazowe

Pod względem użycia; * Automatyczne defibrylatory zewnętrzne * Defibrylatory manualne

Dwufazowy defibrylator jest urządzeniem, które dostarcza do serca będącego w stanie migotania intensywnego prądu elektrycznego przez krótki okres czasu, aby odzyskało one normalny rytm. W skrócie można go opisać jako urządzenie do elektrowstrząsów.

Jeśli migotanie dotyczy komory serce kołacze zamiast pompować krew do ciała przez efektywne skurcze. Gdy krążenie się zatrzymuje, w takim obrazie klinicznym, przeżycie jest niemożliwe. W takiej sytuacji dostarczenie sercu elektrowstrząsu za pomocą defibrylatora powinno zatrzymać migotanie komór.

Czym jest defibrylacja?

To co nazywane jest „defibrylacją” stanowi procedurę stosowaną by przywrócić normalne funkcjonowanie serca przez dostarczenie mu wyładowania elektrycznego, aby wyeliminować nieregularne migotanie.

W skrócie, jest to procedura używana by dostarczyć duży prąd elektryczny do mięśnia sercowego przez bardzo krótki okres czasu.

Celuje ona w zmianę rytmu z migotania komór/częstoskurczu komorowego bez pulsu z powrotem do normalnego rytmu zatokowego.

Procedurę defibrylacji wykonuje się za pomocą defibrylatora.

Czym jest elektrokardiografia (EKG)?

EKG jest krzywą, która zapisuje aktywność elektryczną serca (rytm, częstość, rytm i propagację skurczów, tłumienie reakcji) za pomocą elektrod umieszczonych na skórze.

Elektrokardiografia jest metodą badania oparta na wydruku na papierze kratkowanym aktywności elektrycznej, która występuje podczas fazy skurczów i rozkurczów komór i przedsionków serca, stymulacji serca oraz przewodzenia impulsów.

Jest to obraz mapy elektrycznej serca. EKG pozwala także uzyskać informację na temat kształtu serca. Zapis urządzenia do EKG jest nazywany elektrokardiogramem.

Na wykresie EKG widać złożony przebieg składający się z fal P, Q, R, S, T oraz U, który odpowiada każdemu skurczowi serca. Zmiany w tych falach, odnajdywanie innych niż fale regularne oraz zmiany w odstępach między falami, dostarcza pewnych wskazówek lekarzowi na temat chorób serca.

Czym jest kardiowersja (defibrylacja synchroniczna)?

Kardiowersja jest procedurą używaną by dostarczyć niewielką dawkę prądu u pacjenta z zaburzeniami rytmu, takimi jak częstoskurcz komorowy z pulsem, migotanie przedsionków (Af) oraz trzepotanie przedsionków (AF). Jeśli częstość rytmu wynosi ponad 150 uderzeń, niezbędna jest natychmiastowa kardiowersja. Wstrząs dostarczany by przywrócić normalny zatokowy rytm serca z częstoskurczu z pulsem, migotania lub trzepotania przedsionków jest aplikowany jednocześnie z falą R kompleksu QRS krzywej EKG. Nazywamy to zsynchronizowaną kardiowersją.

Kardiowersja jest stosowana przy użyciu manualnego defibrylatora. Używając przycisku “sync” (synchronizacja) na defibrylatorze, załamek R krzywej EKG pacjenta jest rozpoznawany; innymi słowy, zapewniona jest synchronizacja z falą R. Procedura ta nazywana jest “sync-defib” lub kardiowersja. Załamek R widoczny jest jako zaznaczony na monitorze. Poziom energii przy kardiowersji jest niższy niż przy defibrylacji. Jeśli, zamiast zostać zsynchronizowany, ten niski poziom energii zostanie zaaplikowany jako defibrylacja i podczas re-polaryzacji cyklu serca, może spowodować migotanie komór. Jeśli kardiowersja spowoduje migotanie, należy natychmiast zastosować defibrylację.

Jaka jest różnica między asynchroniczną i synchroniczną defibrylacją?

Podczas, gdy asynchroniczna defibrylacja aplikuje prąd w dowolnej fazie cyklu serca, kardiowersja aplikuje wyładowanie na dużym załamku R lub synchronicznie z kompleksem QRS.

Czym jest manualny dwufazowy defibrylator?

Manualne dwufazowe defibrylatory są typem defibrylatorów, które mogą być używane przez zawodowy personel medyczny w oparciu o interpretację rytmu EKG.

Manualne dwufazowe defibrylatory są urządzeniami medycznymi, które są używane w leczeniu problemów kardiologicznych. Używane są przez lekarzy i wykorzystują łyżki urządzenia do aplikowania wstrząsu elektrycznego przez klatkę piersiową pacjenta w zależności od obrazu klinicznego pacjenta i diagnozy medycznej. Dwufazowy defibrylator używane są w różnych sytuacjach kardiologicznych, takich jak migotanie komór i częstoskurcz komorowy. Zasadniczo defibrylatory manualne są urządzeniami, których używa się do skutecznego przywrócenia funkcji kardiologicznych w sytuacjach krytycznych czy w nagłych przypadkach.

Co to jest arytmia?

Arytmia oznacza schorzenie rytmu serca. Arytmie powodowane są przez problemy w źródle lub przewodzeniu impulsów elektrycznych, które zapewniają kurczenie się serca. W przeciwieństwie do tego, co często uważano arytmie nie zawsze oznaczają nieregularne skurcze serca.

Czym jest migotanie przedsionków?

Migotanie przedsionków (AF) jest jedną z najczęściej obserwowanych arytmii. Podczas AF, zamiast rozchodzić się w sposób regularny, impulsy elektryczne tworzą wiele fali impulsowych jednocześnie poruszających się w różnych kierunkach w przedsionku i konkurujących ze sobą by przejść przez węzeł przedsionkowo-komorowy. Te impulsy są spowodowane przez tkanki, które normalnie nie są częścią elektrycznego systemu serca. Gdy generowane są takie impulsy, prowadzą one do bardzo szybkiego i nieuporządkowanego rytmu serca. Liczba impulsów w przedsionku wynosi między 300 a 600. Jednakże, węzeł AV ogranicza liczbę impulsów, które są przesyłane do komory. Ostatecznie częstość skurczów zwykle pozostaje poniżej 150 uderzeń, ale może też być wystarczająco szybka by powodować, że pacjent się skarży. (Dr.Ahmet Alpman)

Dlaczego migotanie przedsionków jest niebezpieczne?

Wielu ludzi z migotaniem przedsionków (AF) prowadzi bezproblemowe życie przez wiele lat. Jednakże, ponieważ przedsionki kurczą się szybko i nieregularnie przepływ krwi nie może być na tyle szybki jak powinien być, co może skutkować powstawaniem skrzepów w przedsionkach. Jeśli takie skrzepy oderwą się i zostaną przepompowane przez serce, mogą zablokować żyły w mózgu, co prowadzi do zatoru. W porównaniu z ogólną populacją ryzyko zatoru u ludzi z migotaniem przedsionków jest pięć razy wyższe. Podczas, gdy około połowy skrzepów u pacjentów z migotaniem przedsionków przemieszcza się do mózgu powodując zator, druga połowa idzie do innych organów (nerek, jelit, serca), także powodując problemy. W obecności innych chorób serca, migotanie przedsionków może zmniejszyć siłę skurczową serca o 20-30%. Jest to ważne, zwłaszcza przy migotaniu przedsionków, które tworzy się w wyniku choroby zastawek serca takiej jak zwężenie zastawki dwudzielnej, gdyż dolegliwości pacjenta drastycznie wzrastają przy pojawieniu się migotania przedsionków. W długiej perspektywie migotanie przedsionków z szybką częstością rytmu może powodować problemu wieńcowe. (Dr.Ahmet Alpman)

Ostrzeżenia względem użycia defibrylacji

Procedura defibrylacji jest aplikowana poprzez akcesoria nazywane elektrody / łyżki / wiosełka. Powinno się zastosować żel, gdy używa się wiosełek/łyżek. Koniecznym jest zapewnienie, by nie występował żel między wiosełkami/łyżkami. Elektrody powinny zostać uciśnięte siłą około 10 kg u dorosłych i 5 kg u dzieci. Ponieważ elektrody powinny być mocno przymocowane do piersi pacjenta, jeśli jest ona zbyt owłosiona, to powinna być ogolona, chyba, że golenie spowodowałoby za dużą utratę czasu. Przed naciśnięciem przycisku wstrząsu, powinno się upewnić, że nikt nie dotyka pacjenta. Jeśli występuje na klatce piersiowej pacjenta plaster przezskórny, powinno się upewnić, że nie będzie miał kontaktu z elektrodami.

Siła łyżek

Jeśli używasz łyżek defibrylatora, to dociskaj je mocna do klatki piersiowej. Przy takim bliskim kontakcie między elektrodą a skórą opór i objętość klatki piersiowej zmniejszy się. Osoba wykonująca defibrylację nie powinna stosować większej siły niż 8 kg u dorosłych i 5 kg u dzieci. W przypadku, gdy tylko najsilniejszy członek zespołu ratunkowego jest w stanie zastosować siłę 8 kg, to byłoby wskazane, by właśnie ten członek zespołu wykonał procedurę defibrylacji, ponieważ łyżki posiadają przewodzące powierzchnie metalowe, które same z siebie powodują zwiększanie się oporu i możliwość wystąpienia iskrzenia jest wysoka, co może spowodować silne oparzenia na skórze pacjenta.

RYTMY ZATRZMANIA AKCJI SERCA

A- Migotanie komór

Charakterystyczne migotanie komór jest zwykle łatwo rozpoznawalne; dlatego jest to jedyny rytm, który nie wymaga wykonywanie systematycznej analizy. Jest to sytuacja, w której impulsy elektryczne, które napędzają skurcze serca są całkowicie nieregularne. W rezultacie, zamiast się napinać mięśnie komorowe drgają i komory nie mogą pompować krwi do ciała. Gdy podejrzewane jest migotanie komór, pacjent powinien zostać przebadany pod kątem migotania komór, które wymaga natychmiastowej defibrylacji, i pod kątem pojawiania się związanych z tym artefaktów. Jeśli występuje puls rytm taki nie może być migotaniem komór.

B- Częstoskurcz komorowy

Częstoskurcz komorowy może powodować znaczący spadek w objętości przepływu krwi i zatrzymanie akcji serca, zwłaszcza przy wysokich częstościach rytmu lub w obecności strukturalnych chorób serca (np. dysfunkcja lewej komory, silny przerost lewej komory, zwężenie zastawki aortalnej). Częstoskurcz komorowy może nagle przejść w migotanie komór. Częstoskurcz komorowy bez pulsu powinien być leczony natychmiastową defibrylacją jak przy migotaniu komór.

Depolaryzacja o wysokiej częstotliwości punktu na mięśniu komory sercowej powoduje taki właśnie rytm. Takie pobudzenia przechodzą przez komory idą po niewłaściwej ścieżce, dlatego kompleksy QRS tworzą szerokie nieprawidłowe formy. Brak fali P i nieprawidłowo szerokie fale QRS są typowe dla częstoskurczów komorowych. Morfologia QRS może być monomorficzna lub polimorficzna. W monomorficznym częstoskurczu komorowym rytm jest albo miarowy albo prawie miarowy, podczas gdy w polimorficznym rytm jest nieregularny.

C- Asystolia

Jest to niepowodzenie wykonywania przez serce rytmicznych kurczeń zwanych skurczami. Ponieważ, gdy skurcze nie pojawiają się zatrzyma się też krążenie i śmierć jest nieunikniona. Asystolia może wystąpić jako skutek schorzenia serca lub końcowej fazy choroby. Brak pulsu i niemożność usłyszenia odgłosów pracy serca za pomocą stetoskopu są oznakami asystolii. Ponieważ serce jest już zdepolaryzowane nie wykonuje się defibrylacji. Czasami można pomylić asystolię i delikatne migotanie komór. Wczesne leczenie w takim przypadku polega na wykonaniu wysokiej jakości reanimacji krążeniowo-oddechowej i ciągłym monitorowaniu pacjenta. Jeśli występuje delikatne migotanie komór, wykonanie efektywnej reanimacji krążeniowo-oddechowej może zwiększyć amplitudę i częstość migotania komór, a to może zwiększyć szansę na udaną defibrylację, gdyż to potwierdza diagnozę.

Elektryczna Aktywność bez Pulsu – Ten termin nie sugeruje konkretnego rytmu serca. Jest ona charakteryzowana przez brak krążenia krwi, którego generowanie jest normalnie oczekiwane w wyniku aktywności elektrycznej serca. Zwykle oznacza złą prognozę (zwłaszcza, gdy powstaje w wyniku zawału mięśnia sercowego, który dotyka dużej powierzchni). Rozległa choroba zakrzepowo-zatorowa, napięcie pneumotoryczne, tamponada serca oraz przewlekły rozległy krwotok są potencjalnie uleczalnymi powodami. Nie powinno się wykonywać przy tym defibrylacji; efektywnym leczeniem jest reanimacja krążeniowo-oddechowa.

***

Atak serca / nagłe zatrzymanie krążenia są jedną z głównych przyczyn nagłej śmierci na całym świecie. Na szczęście dzięki współczesnym naukom medycznym można całkowicie zapobiec tej śmierci. AED lub automatyczny Defibrylator Zewnętrzny są bardzo ważnymi, łatwymi w użyciu urządzeniami, które pozwalają oszczędzać życie. W Integrated Systems zapewniamy AED wszystkich znanych marek takich jak LifeLine AED z Defibtech, USA, CU Medical. Mamy bezpośredni sojusz z producentami i partnerami dystrybucyjnymi, który zapewnia, że ​​otrzymasz AED po możliwie najniższych cenach. Te automatyczne AED są bardzo zaawansowane pod względem funkcji i mogą być używane zarówno przez wyszkolonych profesjonalistów, takich jak lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki, jak i nieprzeszkolonych użytkowników, takich jak ogół społeczeństwa, bez wymogu wiedzy technicznej. Koszt maszyny AED i inne czynniki, takie jak żywotność baterii, wykorzystanie baterii medycznych są bardzo ważne przy podejmowaniu decyzji o zakupie najlepszego automatycznego defibrylatora zewnętrznego. Gwarantujemy pełną satysfakcję przy zakupie defibrylatorów AED, np. Z naszego portalu. Kiedy pojawia się arytmia serca, bardzo ważne jest, aby leczenie defibrylacyjne było zapewnione jak najwcześniej wraz z CPR, aby upewnić się, że powrót do zdrowia zakończy się sukcesem w 100%. W przypadku Medical Professional można zakupić przenośne defibrylatory z funkcją ręcznego nadpisywania. Defibrylatory te są wyposażone w zaawansowaną technologię dwufazową z przebiegiem zatwierdzonym przez American Heart Association, European Resuscitation Council i inne ważne wytyczne dotyczące resuscytacji. LifeLine Pro z Defibtech, USA Defy maszyny są bardzo przenośne i mogą z łatwością zastąpić twoje masywne defibrylatory. Wyposażone są w szeroki zakres wyboru energii wraz z 3-odprowadzeniowym monitorowaniem EKG. Ponadto 12-kanałowe EKG oraz EtCO2 i NIBP oraz parametry stymulatora są opcjonalne. Jeśli chcesz kupić defibrylator, wypełnij formularz podany na tej stronie. Jesteśmy wiodącymi dostawcami defibrylatorów w Indiach i upewniamy się, że koszt defibrylatora jest przystępny cenowo, aby zmniejszyć alarmującą liczbę zgonów, z powodu ataku serca i nagłego zatrzymania krążenia. Jak wiadomo, migotanie komorowe lub arytmia serca mogą być spowodowane z wielu przyczyn. Defibrylator Superstore of Life-Point, dla wszystkich Twoich potrzeb Defibrylatora Zewnętrznego. Koszty defibrylatora dla Twoich zautomatyzowanych zakupów zewnętrznych defibrylatorów są utrzymane w bardzo przystępnej cenie. Mamy najlepszy automatyczny defibrylator zewnętrzny dla wszystkich Twoich potrzeb w zakresie bezpieczeństwa. Dzięki tym urządzeniom masz moc, by ocalić życie ukochanej osoby. Są to bardzo ważne urządzenia i zdecydowanie zaleca się, aby każdy miał te urządzenia w każdym możliwym miejscu.
Defibrylator jednofazowy, defibrylator stymulatora, defibrylator dwufazowy, zatrzymanie akcji serca, poduszka defibrylacyjna. Defibrylacja, implant defibrylatora, defibrylator, defishop, zewnętrzny automatyczny defibrylator, zewnętrzny defibrylator.
Defibrylator Medtronic, defibrylator mindray, philips healthcare. Philips Heart Start, kontrola fizyczna, defibrylator powerheart, defibrylator primedic, Primedic Defimonitor EVO, Primedic HeartSave. Welch Allyn, defibrylatory zoll. Seria Zoll M, Cardiac Science Powerheart, BeneHeart D3. BeneHeart D6, BeneHeart, Burdick. CardioVive, kardiologia, defibrylator progranowy. defibrylator ratunkowy progetti, Progetti, defibrylator kardiomax. Defibrylator Cmos Drake. cmos drake desfibrilador, Cmos Drake, Vivo desfibrilador, cmos drake, defibrylator CU, defibrylator CU. defibtech defibrylator, Defibtech Lifeline.
HeartSine, HeartStart FR2, Instramed, defibrylator i-pad. Defibrylator Laerdal, Life400 Futura desfibrilador. УОМЗ Дефибриллятор, mediana, mediana heart on, defibrylator M & B.
Nihon kohden, nihon kohden defibrylator, nihon kohden TEC 7100.
Nihon kohden cardiolife, nihon kohden 7731. απινιδωτήσ, defibrillator corpuls 3, defibrylator medyczny.

Koszt defibrylatora, zewnętrzny defibrylator, zewnętrzne defibrylatory. Zewnętrzna kamizelka defibrylatora, zewnętrzny defibrylator. Defibrylator Philips. Jak korzystać z defibrylatora? Kiedy używać defibrylatora. Do czego służy defibrylator?

Defibrylator serca, defibrylator serca, defibrylatory serca, defibrylacja serca, zewnętrzny defibrylator serca.

Defibrylator serca, defibrylator monitora serca, czym jest defibrylator serca.

Philips heartstart xl, heartstart xl, serce Phillipsa, serduszko philips. Laerdal heartstart, defibrylacja serca, defibrylator, defibrylator serca. Serce defibrylatora, defibrylacja serca, defibrylator serca. Defibrylacja serca, procedura defibrylacji serca, czym jest defibrylacja serca. Przenośny defibrylator, przenośne defibrylatory, definicja defibrylatora, definicja defibrylatora. Definicja defibrylatora Cardioverter. Definicja defibrylatora, definicja defibrylatora, kardiologia.

Defibrylator ręczny, defibrylator Schillera, wiki defibrylatora, defibrylator automatyczny, producenci defibrylatorów.

Dostawcy defibrylatorów, monitor defibrylatora. Test defibrylatora. defibrylator kopen, defibrylator laerdal, defibrylator Welch allyn, defibrylator elektroniczny, defibrylator monitora, baterie defibrylatora, defibrylatory. Defibrylator Shock, tani defibrylator, procedura Defibrylator, defibrylator szpitalny. Recenzje defibrylatorów. Informacje o defibrylatorze, jak działa defibrylator. Elektrody defibrylatora, defibrylator GUIDANT, żel do defibrylacji, defibrylator kardio, defibrylator na życie. Działanie defibrylatora. Defibrylator w klatce piersiowej, wolny defibrylator, defibrylator Schiller. Zasilanie defibrylatora, defibrylacja elektryczna, odnowiony defibrylator, forum defibrylatora, awaryjna defibrylacja. Kondensator defibrylatora, defibrylator linii ratunkowej, defibrylator MRR, marki defibrylatorów.